ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: VOORSCHOTTEN EN AANBETALINGEN

Het voorschotbedrag bedraagt voor alle behandelingen (niet geldig voor bijwerkingen). Indien de klant de voorschotbetaling niet in orde brengt binnen de 48 uren na aanmaken van een afspraak, wordt de afspraak geannuleerd. Wij raden aan om de betaling met een screenshot op te slaan als bewijs van betaling en datum. Dit dient als bewijs en bescherming voor de klant.

​Bij het tijdig annuleren van een afspraak (ten laatste 48 uur voor de behandeling) kan de betaalde voorschot binnen de drie maanden gebruikt worden voor het maken van een nieuwe afspraak of behandeling. Dit wordt uiteindelijk van het totaalbedrag afgehouden. Indien de klant wenst om geen nieuwe afspraak meer te maken en later als 48 uur annuleert, dan verliest de klant zijn/haar betaalde voorschot. Dit geldt ook voor te laat annuleren en niet komen opdagen voor de afspraak. De klant ontvangt enkele dagen op voorhand een herinneringsbericht. Gelieve deze te bevestigen zodat wij zeker zijn van de aanwezigheid van de klant. In geen geval wordt er een terugbetaling gedaan, enkel in geval van zwangerschap of ernstige ziekte waardoor de behandeling niet toegepast kan of mag worden, op advies van een arts wordt de voorschot terugbetaald.

​Indien men een pakketprijs met actie boekt (bv. 5 sessies) en deze vooraf betaalt, wordt er (als men besluit om minder sessies te nemen) géén terugbetaling gedaan van de overgebleven sessies.

Bij sommige behandelingen vragen wij géén voorschot. Voor deze behandelingen gelden de volgende regels;

 • Zolang wij geen betalingsbewijs ontvangen, is het niet mogelijk om een nieuw afspraak te boeken.
 • Wij sturen hiervoor een factuur op via mail waar de klant akkoord mee gaat dat indien de klant de afspraak vergeet te annuleren, zij verplicht is om deze betaling uit te voeren.
 • Wij sturen enkele dagen op voorhand een herinneringsberichtje die de klant dient te bevestigen doormiddel van een covid verklaring.

ARTIKEL 2: ANNULERING – KLACHTEN- SCHADE

Bij gebreken worden de bijkomende kosten vergoedt door FG CLINIC, indien er na een grondige analyse zo wordt bepaald door FG CLINIC. Bij schade van producten bij levering, verzending of plaatselijke aankoop (verbruiksgoederen of gebruiksgoederen) wordt er beroep gedaan op de garantie van de producten en zonder bijkomende kosten voor de klant. De klant dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na levering of aankoop telefonisch of mondeling aan te geven. In geen geval wordt er een terugbetaling gedaan. Het annuleren van afspraken voor behandelingen dienen te gebeuren uiterlijk ten laatste 48 uur op voorhand.

ARTIKEL 3: AANVAARDEN VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Aanvragen van een factuur of bestelling bij FG CLINIC heeft als gevolg dat de klant erkent kennis te hebben genomen en de verkoopsvoorwaarden aanvaard. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Indien er geen factuur wordt gevraagd door de klant, wordt er verondersteld dat de voorwaarden en prijzen reeds zijn besproken (mondeling of telefonisch).

 

ARTIKEL 4: PRIJS EN BELASTINGEN

De totaalprijs die op de factuur staat is altijd het eindtotaal en dient gerespecteerd te worden. Enkel als de prijs niet overeenkomt (mondeling of telefonisch) met het afgesproken bedrag kan de overeenkomst worden aangepast. Alle taksen en de BTW zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL 5: BEHANDELINGEN

Inspanningen schoonheidssalon

  1. De medewerkers van FG CLINIC zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig, ofwel vóór de behandeling, aan de medewerker te worden verteld.
  3. De medewerkers van FG CLINIC zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
  4. De medewerker van FG CLINIC kan de cliënt weigeren voor behandeling, indien de medewerker constateert dat de huid niet voor behandeling geschikt is

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Persoonsgegevens & privacy

  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand. De cliënt kan de gegevens ook op de website invullen.
  3. FG CLINIC behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. FG CLINIC Zohal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID

  1. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
  2. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend.
  3. In geval van een gerechtelijke procedure, is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
  4. FG CLINIC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van FG CLINIC  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, allergische reactie, vrijetijdsbesteding etc.
  5. FG CLINIC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

GEHEIMHOUDING

  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

RECHT

  1. Op elke overeenkomst tussen FG CLINIC en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van FG CLINIC en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

ADVIES NA DE BEHANDELING

De volgende adviezen zijn als nazorg voor de behandeling van belang:

 • 24 uur geen zware inspanningen verrichten
 • 36 uur niet in de sauna
 • 24 uur niet sporten
 • 36 uur geen andere gezichtsbehandelingen met fruitzuur of andere intensive behandelingen.
 • 24 uur geen make-up dragen
 • Geadviseerde verzorgingsproducten in acht nemen.

VOORWAARDEN

Ik ben ervan bewust dat:

 • De peeling en intensieve behandeling is, welke ontwikkeld is om de bovenlaag van epidermis te exfolieren en te verwijderen.
 • Ik ben bewust dat kruidenpeeling mijn eerste laag van de huid verwijderd.
 • Ik ben bewust dat dermapen kleine wondjes in de huid maakt en ervoor zorgt dat mijn huid zicht gaat versterken.
 • Ik ben bewust als ik voor TCA peeling ga kiezen dat mijn huid laag gaat verwonden.
 • Ik ben bewust als ik oxygeneo kies dat er reactie kan zijn voor paar dagen.
 • Er tevens een vervelling op kan treden binnen 48 uur. Iedere huid is natuurlijk uniekdus van te voren is niet te voorspellen hoe dit vervellingsproces  zal verlopen.
 • Blootstelling aan zon en zonnenbankgebruik gedurende de eerste weken na de behandeling risico’s met zich meebrengt voor wat betreft pigmentveranderingen  en verschuivingen.
 • Dat mijn huid beschermd moet worden met een goed vitamine creme en sunblock.
 • Het zo kan zijn dat mijn eindresultaat niet naar wens is.

Ik verklaar hierbij van de risico’s van de behandelingen op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan. Bij het inplannen van je afspraak ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaardes.